Micro Station
Contact
Download algemene voorwaarden
Disclaimer
Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van 
onderstaande Gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot 
tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek de
voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Gebruiksvoorwaarden voor de website van Woozz AIP

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en
gebruik van deze website van Woozz AIP alsmede op de op of via deze website aan u ter 
beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie").

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld
als advies. Woozz AIP is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of
onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van
virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie. Woozz AIP is verder niet 
aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor 
communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten
gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, 
onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door  
programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van 
virussen.

Fotomateriaal

Deze website bevat foto’s die ter illustratie zijn opgenomen en waarbij goedkeuring is 
verkregen van de eigenaar. De opgenomen foto’s kunnen afwijken van het geleverde 
product. Dit heeft te maken met de continu ontwikkeling en verbeteringen aan het product.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Woozz AIP is niet aansprakelijk voor
het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is 
opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website.

Privacy Policy

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten 
overeenkomsten/het plaatsen van orders/het onderhouden van contacten met u/het 
verrichten van marktonderzoek/het opstellen van profielen van onze klanten en leveranciers
alsook om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en over onze 
(nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen. Uw 
persoonsgegevens zijn ook beschikbaar voor de klantenadministratie/after sale service/
terugroep acties/direct marketing activiteiten voor (nieuwe) producten/diensten van deze 
bedrijven/relatiebeheer. Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter 
beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of 
gebruik voor rekening van) derden. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het
gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage
vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. 
Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres 
op woozz@blue-ball.eu

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere 
intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Woozz AIP. Dit is een 
product en handelsnaam van BlueBall AEE. 
Bezoekers mogen de website en de Informatie 
raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen
of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het 
opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Woozz AIP in een andere internet
pagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van 
Woozz AIP en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Woozz AIP. Woozz AIP is een geregistreerd merk bij de Kamer van
Koophandel.

Nietigheid

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het 
overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door 
bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de 
strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van
het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle 
geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het 
bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door een
bevoegd rechter.
Flash IntroEnglishNederlandsDownloadsFavorite Links